10 results found for: “praca”.

Request time (Page generated in 0.3953 seconds.)

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa – dzieło, np. pisemna praca, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze...

Last Update: 2021-04-26T22:32:37Z Word Count : 540

Synonim Praca dyplomowa View Plain Text Page

Praca

praca – wielkość fizyczna praca – rodzaj działalności człowieka, w ekonomii jeden z czynników produkcji praca – stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem...

Last Update: 2021-07-09T02:06:57Z Word Count : 85

Synonim Praca View Plain Text Page

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych...

Last Update: 2021-04-24T18:12:02Z Word Count : 1108

Synonim Praca (fizyka) View Plain Text Page

Praca organiczna

Praca organiczna – działanie na rzecz rozwoju gospodarczego ludności z ziem polskich. Pozytywiści uważali, że społeczeństwo przypomina żywy organizm –...

Last Update: 2021-05-22T15:31:52Z Word Count : 966

Synonim Praca organiczna View Plain Text Page

Habilitacja

osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne” lub „część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym...

Last Update: 2021-06-06T19:54:52Z Word Count : 2829

Synonim Habilitacja View Plain Text Page

Praca naukowa

Praca naukowa, podobnie jak sama nauka, może być rozumiana jako badania naukowe i jako dzieło naukowe. Badania naukowe to czynności służące rozwiązaniu...

Last Update: 2019-08-31T15:31:44Z Word Count : 1776

Synonim Praca naukowa View Plain Text Page

Etat (praca)

według taryfikatora instytucji zatrudniającej. Praca w maksymalnym wymiarze czasu dopuszczonym prawem pracy i regulaminem instytucji to „pełny etat”. Prawo...

Last Update: 2020-10-25T15:01:47Z Word Count : 121

Synonim Etat (praca) View Plain Text Page

Praca dzieci

Praca dzieci – zatrudnianie dzieci w każdej pracy, która pozbawia je istotnych składników dzieciństwa, koliduje z ich rozwojem, edukacją lub jest szkodliwa...

Last Update: 2021-07-19T16:04:32Z Word Count : 9808

Synonim Praca dzieci View Plain Text Page

Praca socjalna

Praca socjalna – według polskiej ustawy o pomocy społecznej: interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu...

Last Update: 2021-02-23T17:55:15Z Word Count : 1040

Synonim Praca socjalna View Plain Text Page

Przodownik pracy

normy pracy przewidziane do wykonania. Konsekwencjami było podnoszenie norm pracy dla wszystkich pracowników bez podnoszenia wynagrodzeń za pracę. Początkowo...

Last Update: 2020-08-18T11:24:26Z Word Count : 799

Synonim Przodownik pracy View Plain Text Page

Main result

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa – dzieło, np. pisemna praca, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze poddanie procedurze recenzji, jest konieczne do zdobycia przez ucznia, studenta, słuchacza lub doktoranta dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni, a zarazem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Typowa praca dyplomowa ma formę pisemnego opracowania, liczącego od kilkunastu do kilkuset stron (zazwyczaj kilkadziesiąt) i jest sprawozdaniem z przeprowadzonych przez jej autora działań. Może ona mieć charakter czysto teoretyczny lub może zawierać opis wykonanych eksperymentów czy obserwacji z natury. Na kierunkach artystycznych i inżynierskich praca dyplomowa może mieć charakter projektu. Formę redakcyjną prac dyplomowych w mniejszym lub większym stopniu precyzują lokalne przepisy poszczególnych szkół lub uczelni. Prace dyplomowe mają zwykle dość sformalizowaną strukturę. Składają się z wprowadzenia w temat, sformułowania celu, opisu sposobu realizacji celu oraz zakończenia. Kryteria oceny prac dyplomowych zwykle obejmują takie aspekty jak: doniosłość i ważność celu pracy, poprawność jego realizacji, trafność wniosków i spostrzeżeń, dobór i sposób wykorzystania jednostek piśmiennictwa, poprawność redakcji maszynopisu pracy.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów